Arşivler 'Psikolojik kavramlar' başlıklı

hassaslık

hassaslık

Duyarlılık, bireyin gerçek niteliklerini görmesine yardımcı olan, bu kişiliklerle ilgili cömertliğin, hoşgörünün ve cömertliğin tezahürüne katkıda bulunan bireyin ahlaki ve manevi niteliğidir. Duyarlı kişi her zaman başkalarıyla ortak bir dilin nasıl bulunacağını bilir. Davranışı, oldukça gelişmiş bir empati, duyarlılık, duygusallık duygusuna dayanmaktadır. Bu niteliklere sahip insanlar için, özgecilik her şeyden önemlidir. İsteklere kolayca yanıt veren bir kişi [...]

ahlâk

ahlâk

Ahlak, belirli bir zaman dilimi içerisinde oluşmuş olan kötülük ve iyiliğin paradigmasını temel alan kurallar, ilkeler, değerlendirmeler, normlar biçimindeki koşullu bir kavramdır. Bu, toplumsal bir bilincin modelidir, bir konunun toplumdaki davranışını düzenleyen bir yöntemdir. Hem öznel hem de öznel öznel ilişkilerde gelişir. Psikologlar tarafından kabul edilen bakış açısından ahlak kavramı, insan ruhunun bir parçasıdır [...]

fiyasko

fiyasko

Bir fiyasko, öznenin tam bir başarısızlık, kendi teşebbüslerinin çöküşü, nedeninin başarısızlığı yaşadığı bir durumdur. Bu ifadeyle birlikte, fiyaskonun çok sayıda eşanlamlısı kullanılır: blokaj, ölüm, başarısızlık, bozulma, çökme. Tüm insan yaşamı, insan ruhuna yönelik çeşitli sonuçların eşlik ettiği başarı ve başarısızlıklardan oluşur. Fiyasko, bireyin yaşamı boyunca ezici bir felakettir. [...]

Psikolojik olgunluk

Psikolojik olgunluk

Psikolojik olgunluk, belirli bir gün için iyi bilinen bir tanıma sahip olmayan çok boyutlu bir kavramdır. Kişiliğin psikolojik olgunluğu, kişinin kendini gerçekleştiren bir birey olmasını sağlayan özel bir zihinsel süreçler ve dünya görüşüdür. Bu, üretken sosyal ilişki kurma, gerçekliği ve çevrelerindeki insanları yeterince algılayabilmeyi içerir. Ayrıca, bireyin psikolojik olgunluğu, temel ihtiyaçların karşılanmasında bağımsızlığa dayanmaktadır. […]

barışsever

barışsever

Bir pasifist, şiddete karşı mücadelenin ideolojisini, savaşın kabul edilmemesini, barışın tesis edilmesini, kan dökülmelerinin mutlak eradikasyonuyla yüzleşmesini izleyen bir kişidir. Pacifistler, anti-militarist görüşleri savaş yoluyla siyasi çatışmaların çözümü pratiğini ortadan kaldırmayı amaçlayan barış gücü hareketlerinde birleşiyorlar. Böyle bir dünya görüşünün taraftarları, bireye karşı her türlü şiddete karşı ahlaksızdır. Pasifistlerin ideolojisi, insancıl temele dayanır ve […]

zihniyet

zihniyet

Zihinselliği, dünyaya özgü bir algıya sahip olan sabit bir metottur. İnsanları tarihsel ve sosyal topluluklara (milletler, etnik gruplar, toplumsal tabakalar) yeniden bir araya getirme yeteneğine sahip olan, çevreleyen gerçekliğe cevap vermek için özel bir yetenek. Zihniyet psikolojide kişisel ve grup bilinçli ve bilinçsizliğin en derin seviyesidir. Çoğunlukla konuyu (sosyal grupları) belirli bir şekilde uyandıran bazı kararlı davranış biçimleri ve duygusal duyumlarda gerçekleştirilir […]

iffet

iffet

İffet, fiziksel ve manevi saflığı için seçtiği bireyin akıl ve erdem halidir. Şu anda iffetin anlamı kısmen unutuluyor ve çoğu için bile gülünç ve gereksiz. Her gün, toplumun gelişiminin teknik ilerleyişi, genç nesiller için sansürden kaçınmak için daha fazla fırsat sunmaktadır. […]

Sosyal durum

Sosyal durum

Sosyal statü, dahil olduğu hiyerarşik sosyal sistemdeki bir birey tarafından işgal edilen konumdur (grup, tanınmış veya alternatif sosyal alt sistem). Bu, bir kimsenin, diğerlerinin birbiriyle etkileşim yasalarını tanımlayarak (haklar ve ödevler, etkileşimin kendine özgü özellikleri ve itaat hiyerarşisi) bir sosyal konumudur. Bir bireyin durumu, belirli bir sosyal grup için özel ve önemli olan işaretlerle belirlenir: ulusal, yaş ve ekonomik göstergeler. [...]